Gula tingstad

– fødestaden til fleire rettssamfunn *

* Gulatinget og Gulatingsloven: Arv og innflytelse

Velkommen til Gulatingstaden Historielag!

Det er viktig å ta vare på den rike arven frå vikingtida på Flolid og Guløy.
Tingstadene her er svært gamle, den eldste – «Guløy Tingstad Rettom» – var truleg i bruk for rettergang alt før vikingtida. Nedtegna historie fortel at germanske stammar slo seg ned i denne delen av Vestlandet i romartida.

Stadnamn og folketradisjon nedarva gjennom generasjonane, nedskrevne intervju med eldre folk i Gulen, sagalitteraturen, samt ideelle naturtilhøve peikar alle på Guløy og Flolid som tingstad.

I lang tid var interessa og forståelsen for verdien av å bevare gamle kulturminner heilt fråværande. Dette har også Flolid-området fått lide under ved at alt som fanst av stein i grunnmurar, kaier og trapper, og som monument over gamal tid er fjerna og tatt i bruk til andre formål.

Gulatingstaden Historielag har lagt til rette for tilgang og kunnskap om dei mange historiske plassane på Flolid og Guløy. Vidare gransking vil gje oss djupare innsikt i denne viktige arven vi har forplikta oss til å bevare.

Skulle du være interessert i arbeidet vårt vil vi gjerne ha deg med i Historielaget. Send oss i så fall nokre ord i kontaktskjemaet nedanfor. Medlemskontingenten er kr.100.- pr. år.

Translation from Norwegian to other languages are automated, so please accept some minor errors due to local Norwegian words and expressions.

Gulatinget minnesmerke

Gulatingstaden.no
Website: Seek.no
Dronevideo: Friis Media
Musikk: Danheim “War of the North”
Kontakt: Bruk kontaktskjema nedanfor

Forfattar og samfunnsdebattant

Jan Kidøy, ansvarleg redaktør

Kontaktskjema

4 + 6 =