Samanlikning Guløy – Bjarkøy

SAMANLIKNING GULØY – BJARKØY

At stadvalget ikkje var tilfeldig ser me tydeleg om me samanliknar geografien på og rundt Guløy der Gulatinget vart halde og Bjarkøy i nord der Tore Hund hadde hovedsetet sitt. (Tore Hund, født rundt 990 og død ein gang etter 1030, var ein av dei betydelegaste
høvdingane i Hålogaland. Han hadde gard på Bjarkøy i det seinare Troms fylke).

Det er spesielt fire tilhøve som er felles og som nok var avgjerande:
– Gode hamner som gav ly ved fleire vindretningar.
– Kort og lett veg mellom hamneområda.
– Kort veg frå hamnene ut i open sjø der dei kunne heise segla.
– Begge stader ligg inne i eit fjordsystem, beskytta frå det opne havet.